Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej (KMP Ruda Śląska) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Ciozak, adres poczty elektronicznej rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 412 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku oraz tablicą informacyjną na budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, w tym  osób poruszających się na wózku oraz dzwonek przywoławczy. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Po lewej stronie znajduje się aparat telefoniczny na wysokości umożliwiającej korzystania   z aparatu osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim , można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się indywidualnie / samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po budynku komendy w obecności funkcjonariusz lub pracownika Policji ( osoby wprowadzającej ). Przejęcie z holu poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na elektromagnes, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części prowadzą schody. Interesanci mogą być obsługiwani w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy holu poczekalni. Dostęp do pomieszczenia do obsługiwania interesantów jest dostosowany do potrzeb poruszających się na wózku. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Toaleta dostosowana jest do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. 

Przed budynkiem na parkingu od ulicy Hallera jest możliwość zaparkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzająch osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa tłumacza jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowani się ( Dz.U. z 20112 r., nr 209, poz. 1243).

 

Budynek Komisariatu Policji I w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mickiewicza 2

Siedziba Komisariatu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od ul. Mickiewicza i do ul. Powstańców oraz tablicą informacyjną na budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku. Dzwonek przywoławczy umiejscowiony jest po prawej stronie przy głównych drzwiach wejściowych do Komisariatu. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Przy stanowisku dyżurnego nie ma aparatu telefonicznego umożliwiającego korzystanie z niego osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Interesanci nie poruszają się indywidualnie / samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy stanowisku dyżurnego i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza / pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejęcie z strefy dyżurnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na elektromagnes, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części prowadzą schody. Schody te można pokonać za pomocą windy umiejscowionej w głównym holu Komisariatu. Interesanci mogą być obsługiwani w pomieszczeniu przyjęć interesantów, które znajdują się na parterze budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługiwania interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Toaleta dostosowana do potrzeb osoby poruszającej się na wózku usytuowana jest na pierwszym pietrze budynku. 

Przed budynkiem na parkingu od ulicy Mickiewicza wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

W Komisariacie nie ma możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza online jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2012r. Nr 209 poz. 1243).

 

Budynek Komisariatu Policji II w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pocztowej 3

Siedziba Komisariatu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy numerem oraz tablicą informacyjną na budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach brak platformy dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku. Dzwonek przywoławczy umiejscowiony jest po prawej stronie przed schodami prowadzącymi do Komisariatu. Z powodu braku platformy przyschodowej interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są przed budynkiem lub w innej uzgodnionej lokalizacji. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Przy stanowisku dyżurnego znajduje się aparat telefonicznego umożliwiający korzystanie z niego aby połączyć się  z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się indywidualnie / samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy stanowisku dyżurnego i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza / pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Do dalszej części prowadzą schody – brak windy / platformy. Interesanci mogą być obsługiwani w pomieszczeniu przyjęć interesantów, które znajdują się na parterze budynku. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia.  

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

W Komisariacie nie ma możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza online jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2012r. Nr 209 poz. 1243).

 

Budynek Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solnej 4

Siedziba Komisariatu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy numerem oraz tablicą informacyjną na budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak windy dla osób  niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem brak jest również dzwonka przywoławczego. Z powodu braku platformy przyschodowej interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są przed budynkiem lub w innej uzgodnionej lokalizacji. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Po lewej stronie znajduję się aparat telefoniczny, można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy strefie dyżurnego i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza  Policji ( osoby wprowadzającej). Przejęcie z strefy dyżurnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na elektromagnes, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części prowadzą schody, brak windy bądź platformy. Interesanci mogą być obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy, brak wyodrębnionego pokoju przyjęć interesantów. 

Brak toalety dla interesantów, toalety znajdujące się w komisariacie nie są dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. 

Przed budynkiem na parkingu od ulicy Solnej brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

W Komisariacie nie ma możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza online jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2012r. Nr 209 poz. 1243).

 

Budynek Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej przy ulicy Różyckiego 32

Siedziba Komisariatu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy numerem oraz tablicą informacyjną na budynku od strony ulicy Różyckiego. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego nie ma zamontowanej windy dla osób niepełnosprawnych , w tym osób poruszających się na wózku, nie ma również  dzwonka przywoławczego. Z powodu braku platformy przyschodowej interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są przed budynkiem lub w innej uzgodnionej lokalizacji.
Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Po lewej stronie znajduje się aparat telefoniczny, można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się indywidualnie / samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy stanowisku dyżurnego i poruszają się po Komisariacie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji. Przejęcie ze strefy dyżurnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na elektromagnes. Do dalszej części prowadzą schody, brak jest windy lub platformy. Interesanci mogą być obsługiwani w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się na parterze i na piętrze budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługiwania interesantów nie jest dostosowany do potrzeb poruszających się na wózku. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. 

Przed budynkiem na parkingu od ulicy ul. Różyckiego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

W Komisariacie nie ma możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza online jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2012r. Nr 209 poz. 1243).

 

Budynek Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solidarności 2

Siedziba Komisariatu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz    numerem na budynku i tablicą informacyjną od ulicy Solidarności. Do wejścia głównego prowadzą schody . Przy schodach do wejścia głównego nie ma zamontowanej  windy dla osób niepełnosprawnych , w tym osób poruszających się na wózku nie ma również  dzwonka przywoławczego. Z powodu braku platformy przyschodowej interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są przed budynkiem lub w innej uzgodnionej lokalizacji. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się okienko dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w języku migowym. Po lewej stronie znajduje się ławeczka dla petentów oczekujących na wezwanie. Przed okienkiem nie zamontowano aparatu telefonicznego, a z dyżurnym można porozumieć się poprzez automatyczny interfejs. Interesanci nie poruszają się indywidualnie / samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy strefie / stanowisku dyżurnego i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza   (  osoby wprowadzającej ). Przejście ze strefy dyżurnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami na elektromagnes. Do dalszej części prowadzą schody. Interesanci mogą być obsługiwani w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się zarówno na parterze budynku jak i na pierwszej kondygnacji. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest dostosowana  do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. 

Przed budynkiem na parkingu od ulicy Solidarności oraz od ulicy Racławickiej nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W Komisariacie nie ma możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza online jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2012r. Nr 209 poz. 1243).

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz możliwości umówienia spotkania osoby z niepełnosprawności:

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Rudzie Śląskiej i podległymi jednostkami za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres komendant@ruda.ka.policja.gov.pl. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres; sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Mirosława Pietryszek, adres poczty elektronicznej finanse@ruda.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 412 20.